Αρχοντικό Μανιάς Όροι Χρήσης 0
Αρχοντικό Μανιάς Όροι Χρήσης 1

Αρχοντικό Μανιάς Όροι Χρήσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΑΝΙΑΣ» ΣΕ ΙΣΧΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Η κράτηση καθίσταται οριστική μόνο με την οριστικοποίηση της πληρωμής ολόκληρου του συνολικού συμφωνηθέντος αντιτίμου διαμονής εντός της προθεσμίας που θα αναγράφεται στην έγγραφη προσφορά ή που θα δοθεί προφορικώς από το «Αρχοντικό Μανιάς», με τον τρόπο καταβολής που συμφωνήθηκε μεταξύ των μερών (τυχόν έξοδα κατάθεσης ποσών σε Τραπεζικούς λογαριασμούς βαρύνουν τον καταθέτη αυτών και δεν συμπεριλαμβάνονται στο συμφωνηθέν τίμημα). Σε αντίθετη περίπτωση η κράτηση δεν ισχύει και το «Αρχοντικό Μανιάς» διατηρεί το δικαίωμα εκμίσθωσης του σχετικού διαμερίσματος ή των διαμερισμάτων για τα οποία υπήρξε αίτημα κράτησης, σε άλλο μισθωτή.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της ιστοσελίδας του «Αρχοντικού Μανιάς», η κράτηση καθίσταται οριστική μόλις καταστεί οριστική η ηλεκτρονική μεταφορά ολόκληρου του συνολικού συμφωνηθέντος αντιτίμου της διαμονής μέσω της ηλεκτρονικής ασφαλούς φόρμας πληρωμής στη σχετική υποσελίδα, άλλως δεν ισχύει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

Το αντίτιμο της διαμονής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Όμως σε περίπτωση που η ακύρωση λάβει χώρα εντός χρονικού διαστήματος 31 (τριάντα μίας) ημερών ή περισσότερων πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνίας άφιξης, τότε, σε συνεννόηση με το «Αρχοντικό Μανιάς» οι ημέρες διαμονής δύνανται να μεταφερθούν σε διαφορετική ημερομηνία εντός της ίδιας τουριστικής περιόδου με την αρχική κράτηση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, χωρίς επιπλέον κόστος.

Η εξόφληση τυχόν υπολειπόμενων οφειλών προς τα καταλύματα, λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο, την προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία αναχώρησης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης τυχόν υπολειπόμενων οφειλών οποιουδήποτε είδους, το «Αρχοντικό Μανιάς» δικαιούται να αρνηθεί τυχόν συνέχιση-παράταση της μίσθωσης του δωματίου ή της κλίνης, να παρακρατήσει κατά την αναχώρηση του οφειλέτη πελάτη όλα τα αντικείμενά του που έχουν εισκομιστεί ή παραδοθεί σ’ αυτόν από τον πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του N.∆. 5205/1931.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Το «Αρχοντικό Μανιάς» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ενοικίαση, αν ο πελάτης:

  • Eίναι ολοφάνερα ασθενής
  • Bρίσκεται σε μέθη
  • Eίναι ρυπαρός.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ – ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Σε περίπτωση που λυθεί η μίσθωση του δωματίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, ο πελάτης υποχρεούται να εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα. Παραμονή πέρα από την ώρα αυτή και μέχρι την 18η ώρα υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή του μισού αντιτίμου διαμονής μιας ημέρας. Παραμονή πέρα από την 18η ώρα, υποχρεώνει τον πελάτη στην καταβολή ολόκληρου του αντιτίμου διαμονής μιας ημέρας. Aν αρνηθεί ο πελάτης, τότε το “Αρχοντικό Μανιάς” δικαιούται να αποβάλει από το δωμάτιο τις αποσκευές του.

Σημειώνεται ότι ημέρα της άφιξης υπολογίζεται ολόκληρη ως προς το ενοίκιο, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης. H ημέρα της αναχώρησης δεν υπολογίζεται, εκτός εάν ο πελάτης δεν εκκενώσει το δωμάτιο μέχρι την 12η ώρα της ημέρας αναχώρησης, οπότε ισχύουν τα οριζόμενα  πιο πάνω περί παραμονής του πελάτη μέχρι –ή μετά- την 18η ώρα της ημέρας αναχώρησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ Ή ΠΡΟΩΡΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Το “Αρχοντικό Μανιάς” δικαιούται να λύσει τη μίσθωση πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου, στην περίπτωση που ο πελάτης ασθενήσει από μεταδοτική ή άλλη νόσο που προκαλεί ενόχληση στους λοιπούς πελάτες του ξενοδοχείου, ή παραβεί τα χρηστά ήθη.

Ο πελάτης, αντίστοιχα, υποχρεούται:

  1. Nα δεχθεί το δωμάτιο που κρατήθηκε από τον ίδιο ή με εντολή του μέσω τρίτου, εκτός αν τούτο δεν είναι σύμφωνο με την παραγγελία του.

  2. Nα διατηρήσει το δωμάτιο μέχρι το τέλος του χρόνου που συμφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο “Αρχοντικό Μανιάς” αποζημίωση ίση με το ύψος του μισθώματος όλων των υπολοίπων ημερών, που αναλογεί στη συμφωνημένη τιμή διανυκτέρευσης, εφόσον αυτό το μίσθωμα για οποιοδήποτε λόγο δεν προκαταβλήθηκε. Εφόσον το μίσθωμα έχει προκαταβληθεί, παρακρατείται από το «Αρχοντικό Μανιάς».

Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο “Αρχοντικό Μανιάς” κατά την καθορισμένη ημερομηνία άφιξης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΙΑΣ”

O πελάτης κατά την άφιξή του, οφείλει να παραδώσει στην Γραμματεία του «Αρχοντικού Μανιάς» τα πολύτιμα ή σημαντικής αξίας αντικείμενα καθώς και τα χρήματα που έχει μαζί του παίρνοντας σχετική απόδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση το “Αρχοντικό Μανιάς” δεν ευθύνεται για την τυχόν απώλειά τους.

Για τα λοιπά αντικείμενα που εισκομίζονται στο “Αρχοντικό Μανιάς” από τον πελάτη, το πρώτο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια οφείλεται σε αμέλεια του πελάτη ή των προσώπων που τον συνοδεύουν, τον επισκέπτονται ή βρίσκονται στην υπηρεσία του.

Eπίσης το “Αρχοντικό Μανιάς” απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η βλάβη, η καταστροφή ή η απώλεια οφείλεται σε ανώτερη βία (σεισμός, πυρκαϊά κλπ) ή στην ιδιάζουσα φύση του πράγματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ – ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σε περίπτωση ασθένειας από μολυσματική ή μεταδοτική νόσο ή παραφροσύνης ή θανάτου ή αυτοκτονίας του πελάτη μέσα στο “Αρχοντικό Μανιάς”, το τελευταίο δικαιούται αποζημίωση από τον πελάτη ή από τους δικαιούχους του για τις δαπάνες ή ζημίες που προήλθαν από το συμβάν. Tο ποσό αυτής της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του E.O.T.

O πελάτης επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή ζημία που έγινε στο “Αρχοντικό Μανιάς” και οφείλεται σ’ αυτόν ή τους επισκέπτες του ή στο υπηρετικό προσωπικό του, ή σε κάθε άλλο πρόσωπο, για το οποίο ευθύνεται ο πελάτης (θραύση γυαλικών, πιατικών, νιπτήρων, βλάβες επίπλων, ταπήτων, ρουχισμού κλπ).

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για κάθε ζήτημα που δεν περιλαμβάνεται στο παρόν, και μόνο στο βαθμό που δε συγκρούεται με τους όρους και τις πολιτικές του παρόντος κανονισμού, τυγχάνει εφαρμογής ο εκάστοτε ισχύων Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών {άρθρο 8 του ν. 1652/30-10-1986 (ΦEK 167 A’)}, καθώς και οι σχετικές διατάξεις των Αστικών και Ποινικών Νόμων και κάθε άλλη συναφής διάταξη Νόμου.